Blant de beste i verden

Strategisk, langsiktig og målrettet arbeid lønner seg. I 2022 fikk vi dokumentert at Bergen er blant de beste i verden på bærekraftig reiselivsutvikling, og Visit Bergen ble hedret med Grand Travel Award sin bærekraftpris.
Som en tydelig pådriver for bærekraftig reiseliv vant Visit Bergen i 2022 Grand Travel Award sin bærekraftpris for vårt arbeid med å samle reiselivaktørene, det offentlige og andre samarbeidspartnere arbeidet med bærekraftig destinasjonsutvikling.

Bergen er derfor i en god posisjon både nasjonalt og internasjonalt, til å vise gjester, kunder og andre at det arbeides godt, langsiktig og systematisk med bærekraft på reisemålet. Visit Bergen merker allerede økende interesse fra aktører lokalt, nasjonalt og internasjonalt som ønsker å lære mer om arbeidet med bærekraftig reiselivsutvikling i Bergen.

I arbeidet med bærekraftig reiselivsutvikling i Bergensregionen er det særlig tre virkemidler vi benytter oss av:
• Vi jobber strategisk med å forbedre Bergen sin plassering på Global Destination Sustainability Index
• Bergen er merket som Bærekraftig Reisemål
• Vi har sertifisert egen virksomhet som Miljøfyrtårn og oppfordrer våre leverandører og medlemmer om å bli miljøsertifisert

Global Destination Sustainability Index
Global Destination Sustainability Index (GDS-indeksen) for 2022 plasserer Bergen på andreplass blant reisemål i verden for sitt arbeid med bærekraft.

Dette er den beste plasseringen Bergen har hatt på indeksen siden Visit Bergen startet å rapportere på bærekraftoppnåelse for reisemålet i 2017. I 2021 havnet Bergen på 21. plass. En viktig årsak til forbedringen er reisemålets arbeid med å oppnå Innovasjon Norge sitt Merket for bærekraftig reisemål. Ny Grønn strategi for Bergen kommune har også vært et viktig bidrag for å trekke byen og reisemålet i riktig strategisk retning på klimafeltet.

GDS-indeksen er en årlig benchmarking som måler bærekraftoppnåelse blant 65 ulike reisemål verden over. Kun Gøteborg slår Bergen på GDS-indeksen. Målingen tar utgangspunkt i om lag 80 indikatorer fordelt på fire kategorier:
• Miljømessig bærekraft
• Sosiale bærekraft
• Leverandør & verdikjede
• Destinasjonsledelse

Indikatorene måler for eksempel andel miljøsertifiserte hotellrom i Bergen, hvor mange eventbyråer som har en offentlig tilgjengelig bærekraftstrategi, byens mål om reduksjon av klimagassutslipp og hvordan reisemålets strategier er utviklet for å oppnå økt bærekraft på destinasjonen. Det er destinasjonen sitt samlede arbeid som måles. Visit Bergen sin rolle er å sammenstille data og levere årlig dokumentasjon til indeksen.Merket for bærekraftig reisemål
For 2022 har hovedarbeidet med merkeordningen vært å sluttføre prosessen mot førstegangsmerking for Bergen kommune. En viktig oppgave første gang reisemålet merkes som Bærekraftig reisemål er å kartlegge måloppnåelse og status på reisemålet. Kartleggingen danner grunnlaget for hvor reisemålet må forbedre seg frem mot remerking i 2026. Mange av oppgavene i 2022 har derfor handlet om kartlegging og datainnsamling. Det har blant annet har vært gjennomført gjesteundersøkelser, innbyggerundersøkelse og medlemsundersøkelse. Noen av hovedfunnene fra undersøkelsene er at innbyggerne har en positiv holdning til reiselivet og at gjestene er fornøyde med sitt opphold i Bergensregionen. Fra gjestene ser vi også en økende trend av gjester som er opptatt av å ta bærekraftige valg på sin reise. Det gjøres også mye godt arbeid for å bli mer bærekraftig blant reiselivsbedriftene, for eksempel er resirkuleringsgraden blant medlemmer meget høy.

Likevel har destinasjonen noen forbedringsområder. Dette handler blant annet om at både gjester, innbyggere og medlemmer i sommerhalvåret opplever et tidvis for høyt besøkspress i aksen Bryggen, Fløien (nedre stasjon) og Fisketorget. En bedre besøksforvaltning i sentrumsområdene er noe man må jobbe mer aktivt med de kommende årene. I tillegg er det per i dag for få gjester som har fått informasjon om hvordan det arbeides med bærekraft i Bergen eller hvordan de kan ferdes hensynsfullt under sitt opphold i byen og regionen. Det er også grunnlag for å sette økt fokus på tiltak for å redusere gjesters transportbehov, tiltak for å minimere lys- og støyforurensing og tiltak for å styrke reiselivsbedriftens relasjon til lokalbefolkningen.

De største forbedringsområdene for destinasjonen over til er å:
• Øke oppholdstiden
• Utjevne sesongvariasjonene
• Styrke arbeidet med besøksforvaltning/management på destinasjonen
• Øke den lokale verdiskapningen
• Øke rekrutteringen og statusen til reiselivsnæringen
• Redusere gjestenes transportbehov til/fra og internt i Bergensregionen. Herunder stimulere til flere gjester fra lokal- og nærmarkedene.

Bergen oppnådde merket for bærekraftig reisemål januar 2023. I 2023 vil det bli arbeidet med oppstart for å merke øvrige samarbeidskommuner. En viktig del av denne prosessen er å revidere destinasjonsstrategien og koble denne tydeligere mot nasjonal reiselivsstrategi, Vestland fylkeskommune sin temaplan for reiseliv og oppdatert standard for Merket for bærekraftig reisemål.

Ny Besøksstratregi for Bergen
Besøksforvaltning vil bli et viktig område for destinasjonen i årene som kommer. Det er i 2022 derfor utviklet en ny Besøksstrategi for Bergen. Besøksstrategien danner et innledende kunnskapsgrunnlag for reiselivets og besøkendes sin påvirkning på naturområder og kulturarv, og hva som bør gjøres for å forbedre besøksforvaltningen i Bergen. Strategien har en løpetid til 2030, men vil revideres allerede i 2023/2024 for å tilpasses oppdatert destinasjonsstrategi.

Økt fotavtrykk fra tilreisende
Opplæring, kurs, kompetanseheving og påvirkning
Ettersom antall gjestedøgn tok seg opp til nivåene før pandemien i 2022, har også gjestene sitt klimafotavtrykk på sin reise til Bergensregionen økt. Men fotavtrykket har ikke økt like kraftig som antall gjestedøgn. I 2022 var
• antall gjestedøgn 0,3 prosentpoeng lavere enn 2019 nivå
• antall tonn CO2-utslipp fra gjester 37 prosentpoeng lavere enn 2019 nivået.

At fotavtrykket er lavere i 2022 sammenlignet med 2019 skyldes at vi nå har flere gjester fra nærmarkedene og tilsvarende færre fra oversjøiske markeder. Tallene viser langt på vei at Bergen etter pandemien har lykkes med å tiltrekke seg flere gjester fra nærmarkedene (Norge+Europa), samt at hvor vi velger å målrette destinasjonsmarkedsføring kan ha en direkte påvirkning på destinasjonens klimaregnskap.

For å redusere fotavtrykket i årene fremover blir det viktig å holde oppe trykket på å være attraktiv i nærmarkedene, samt å øke oppholdstiden til gjestene som besøker Bergen. Oppholdstiden falt litt i 2022 sammenlignet med pandemiårene, men er fremdeles over nivået i 2019.Høy andel miljøsertifisering i reiselivsbransjen
Visit Bergen benytter Innovasjon Norge sitt Reis Grønt-merke for å synliggjøre reiselivsbedrifter som har en miljøsertifisering. Miljøfyrtårn og ISO 14001 er de vanligste formene for miljøsertifisering i reiselivet, men Reis Grønt-merket omfatter også fire andre sertifiseringsordninger, nemlig Green Key, Norsk Økoturisme, Svanemerket og Blått flagg. Ved utgangen av 2022 var om lag 26 prosent av medlemmene i Visit Bergen miljøsertifisert. Dette er opp 3 prosentpoeng siden tilsvarende måling ved utgangen av 2021. Det er derimot store bransjeforskjeller. Hotellene har den høyest sertifiseringsandelen, mens serveringsbransjen har lavest andel. En tendens er at større virksomheter oftere er sertifisert enn små- og mellomstore virksomheter. Det er et mål å øke antallet sertifiserte reiselivsbedrifter på destinasjonen over tid.

En trend og en utfordring vi nå merker er at kravene til en bærekraftsertifisering for fremtiden må omfatte alle de tre bærekraftdimensjonene (sosial, miljø og økonomi). Fra 2022 anerkjenner f.eks. ikke GDS-indeksen Svanemerket som en bærekraftsertifisering, ettersom kritieriesettet til Svanen ikke omfatter sosial eller økonomisk bærekraft. Vi ser den samme utfordring når det gjelder Miljøfyrtårn, selv om denne sertifiseringsordningen innehar noen minimumskrav til arbeidsmiljø (sosial bærekraft) og også måler bedriftens omsetning (økonomisk bærekraft).

Et miljøsertifisert destinasjonsselskap
I Visit Bergen er vi opptatt av å minimere våre egne utslipp og vårt totale fotavtrykk. Derfor har vi vært sertifisert som et Miljøfyrtårn siden 2020. Gjennom våre årlige klima- og miljørapporter og vårt årlige klimaregnskap har vi god en oversikt over hvor fotavtrykket til Visit Bergen er størst.

Visit Bergen sitt største fotavtrykk kommer fra reisevirksomhet. Reisevirksomheten er nødvendig da det er en del av vår kjernevirksomhet å snakke med kunder og operatører på internasjonale messer og lignende. Samtidig har vi en tydelig reisepolicy som setter føringer for hvilke vurderinger som bør tas før og etter man foretar en reise. Man har også tatt i bruk digitale møter i større grad enn tidligere.

I 2020 og 2021 har man valgt å kompensere Visit Bergen sine direkte klimagassutslipp, noe som gjør virksomheten klimanøytral. Visit Bergen skal resertifiseres i 2023.

Visit Bergen har signert Grønnvaskingsplakaten
Selv om det legges ned et godt arbeid for bærekraftig reiselivsutvikling i Bergen kan det være komplisert å kommunisere bærekraft på en etterrettelig måte og å unngå grønnvasking. Visit Bergen har derfor signert Grønnvaskingsplakaten. Gjennom signeringen deltar vi i nettverk sammen med andre virksomheter for å bli bedre på å kommunisere bærekraft.

Vi kan for eksempel ikke hevde at «Bergen er et bærekraftig reisemål», men vi kan trygt si at «Det arbeides aktivt med bærekraft på destinasjonen». Så langt det er mulig forsøker vi derfor å fremheve konkrete tiltak på destinasjonen som støtter opp under en bærekraftig utvikling, heller enn å bruke generelle begrep som «bærekraftig», «miljøvennlig» eller «grønn».

I 2022 har vi særlig gjennomført følgende kommunikasjonsgrep:
• Styrket kommunikasjonen om hvordan gjester kan benytte offentlig transport til og på destinasjonen,
• Fremhevet hvilke hensyn gjester bør ta når man ferdes i byen, i naturen og på fisketur
• Framhevet eksempler på bærekraftig utvikling blant reiselivsbedriftene, som for eksempel bruk av lokalmat.
• Styrket kommunikasjonen om bruk av elbil til og i regionen
• Utarbeidet informasjon om arbeidet med bærekraft på reisemålet

Det er også utviklet en Sjekkliste for ansvarlig markedskommunikasjon for fotografer, presse og influencere. Sjekklisten gir en kort oversikt over hvilke hensyn man bør ta når man tar bilder eller video på destinasjonen. For eksempel ønsker vi ikke at bilder brukt i markedsføring skal vise farlige situasjoner eller stimulere til uønsket adferd som f.eks. camping innenfor forbudssonen i Byfjellene.